2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Doorbraak realisatie windmolens in Mechelen

Doorbraak realisatie windmolens in Mechelen

Drie private partners slaan de handen in elkaar en ondertekenen engagementsverklaring

Stad Mechelen is al enkele jaren vragende partij om windmolens op haar grondgebied te realiseren. Na een traject onder begeleiding van gouverneur Cathy Berx tekenden drie private partners (Eoly nv, Eneco Wind Belgium nv en burgercoöperatie Ecopower cvba) een engagementsverklaring die deze realisatie mogelijk moet maken.

Langdurig proces

Stad Mechelen is sinds enkele jaren vragende partij om windmolens op haar grondgebied te realiseren. Deze ambitie is een onderdeel van de Convenant of Mayors. De stad heeft hiermee de ambitie onderschreven om niet alleen het energieverbruik en de CO2-uitstoot terug te dringen, maar ook in eigen groene elektriciteitsproductie te voorzien. Hoewel de productie van elektriciteit uit zonnepanelen in Mechelen tussen 2011 en 2015 met 150% gestegen is tot in totaal 13 000 MWh per jaar, blijft de impact op de totale energievraag beperkt. De totale elektriciteitsproductie van alle Mechelse zonnepanelen samen stemt overeen met de productiecapaciteit van 2 tot 3 modale windmolens. De realisatie van enkele windmolens zou dus een grote impact hebben. Het vinden van goede locaties voor windturbines is echter geen evidentie, ook niet in Mechelen. Hier zorgen de nabijheid van de luchthavens van Deurne en Zaventem, de NAVO-pijpleiding en de aanwezige natuurgebieden met vogels voor extra uitdagingen.

“Ik ben dan ook verheugd dat we samen een realistisch plan van aanpak hebben opgesteld dat ook procedureel is doorgesproken met de gunnende overheden en dat ook ruimtelijk efficiënt en kwaliteitsvol zal ingebed worden. Het komt er nu op aan om ook de administratieve doorlooptijd tot de feitelijke ontwikkeling goed te bewaken en op te volgen”, zegt burgemeester Bart Somers.

“Zowel de stad, de bedrijven als de Mechelaars blijven investeren in zonnepanelen. Een jaarlijkse productie van 13 000 MWh is niet slecht, maar het kan zeker nog een stuk beter. Per gerealiseerde windmolen zou dit cijfer met 4 à 5000 MWh stijgen, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van ruim 1200 gezinnen. Elke windmolen die we op ons grondgebied kunnen realiseren zou een grote invloed hebben op het aandeel geproduceerde groene elektriciteit op Mechels grondgebied. Bovendien blijft het belangrijk dat alle Mechelaars kunnen participeren in de realisatie van windturbines zodat dit een project voor en door de Mechelaars wordt,” aldus schepen Marina De Bie (Energie en Klimaat).

Samenwerken

In 2015 schreef de stad een opdracht uit om op zoek te gaan naar 1 of meerdere partners om windmolens op Mechels grondgebied te realiseren, waarbij Mechelaars zo veel als mogelijk kunnen participeren. Deze procedure kon uiteindelijk niet positief afgerond worden, maar het proces toonde aan dat er belangstelling was bij een aantal bedrijven om hiermee aan de slag te gaan.

Op vraag van de stad kreeg dit traject in 2016 een doorstart toen provinciegouverneur Cathy Berx het overleg met de geïnteresseerdere partners, Eoly, Eneco Wind Belgium en Ecopower, in handen nam. Het uiteindelijke doel blijft een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van windenergie op het Mechels grondgebied. Om dit waar te maken, was het nodig dat de kandidaat-ontwikkelaars onderling goede afspraken zouden maken. En nu, zo’n twee jaar later, is dit engagement officieel een feit.

Gouverneur Cathy Berx: “Waar ook in Vlaanderen wekt de bouw van windturbines vaak argwaan en tegenstand. Voorafgaandelijk, breed en in het begin informeel overleg zijn cruciaal voor het welslagen van dit soort complexe projecten. Dat inzetten op een kwaliteitsvol voortraject rendeert, wordt hier vandaag bewezen. Even noodzakelijk is een stadsbestuur dat overtuigd en dus overtuigend mee het voortouw neemt in windmolenprojecten. Daar is politieke visie en moed voor nodig want impliceert doorgaans een moeilijke evenwichtsoefening. Het doet me veel plezier dat we samen met de partners en stad Mechelen vandaag deze stap kunnen zetten. Mechelen en bij uitbreiding al onze steden en gemeenten kunnen altijd beroep doen op mij en mijn medewerkers om hun ambities rond hernieuwbare energie te realiseren. Graag zelfs!”

Toekomstplannen

In functie van de realisatie van windmolens kwamen de partijen overeen om de zoekzones op elkaar af te stemmen. Wanneer het tot een realisatie komt, zal het eigenaarschap van alle turbines door de drie partijen gedeeld worden. De verschillende realisaties samen zullen op die manier één gemeenschappelijk windpark vormen.

“Ecopower, Eoly en Eneco waarderen het initiatief van Stad Mechelen en provinciegouverneur Cathy Berx om windenergie op het grondgebied van Mechelen op een gang te trekken en voor een coherente aanpak te zorgen. Eneco, Eoly en Ecopower zijn drie ervaren spelers in de hernieuwbare-energiesector met succesvolle ervaringen inzake gemeenschappelijke windprojecten. Toch blijven de betrokkenheid, de steun en de concrete inzet van lokale overheden onontbeerlijk in de energietransitie. Zeker voor omvangrijke en complexe projecten zoals het plaatsen van windturbines, waarbij het steeds een hele uitdaging is om alle betrokken partijen op dezelfde golflengte te krijgen. Windenergie is en blijft dé motor voor een duurzaam energiesysteem. Eoly, Ecopower en Eneco engageren zich daarom volop om het windpotentieel in Mechelen zo snel en zo optimaal mogelijk te benutten”, aldus Karel Derveaux (Ecopower), namens de drie private partners.

Burgerparticipatie

Van bij het begin van dit traject, is het de uitdrukkelijke wens van de stad geweest om de Mechelaar de kans te geven te participeren in de windprojecten op haar grondgebied. Deze wens zal in de huidige manier van werken gerespecteerd worden door de drie partners. De realisatie van windmolens blijft dus een project voor en door de Mechelaars.

Persberichten
Contacteer ons
Marina De Bie schepen van Energie en Klimaat, Mechelen
Tine Deheegher Eneco Wind Belgium
Bart Somers burgemeester, Mechelen
Karel Derveaux Ecopower
Stefaan Verhamme Eoly
Marina De Bie schepen van Energie en Klimaat, Mechelen
Tine Deheegher Eneco Wind Belgium
Bart Somers burgemeester, Mechelen
Karel Derveaux Ecopower
Stefaan Verhamme Eoly