2 Icon 6A840185-0766-4EA7-A0F1-D354DB1A63C1@3x calendar B4F93828-96F8-4437-8CF6-80599DC64A39@3x Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/32x32/Euro 06. Icons / Hide-password 2C590C06-90E1-4A9B-92FB-4E0AAFECDDFE@3x Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Loep 73D37533-9543-40A2-B01F-747B439E090F PVpaneel 1537E9F1-32E4-40F1-A0CF-C6E137D84DFB@3x reacties 84F88D51-93B4-4DBF-A66C-67FFCA35A637@3x A48A0A54-2715-43CE-8952-A3CB33BD32BB@3x Icons/32x32/Toon ToonApp YouTube-icon-dark Icons/32x32/Checkmark-circle-2 Icons/32x32/Euro Icons/32x32/Gauge Icons/32x32/Leaf Icons/32x32/Toon Icons/24x24/Down Icons/24x24/Left Icons/24x24/Right Icons/24x24/Up Icons/24x24/Up
Persbericht: Eneco en zijn klanten klimaatneutraal in 2035

Persbericht: Eneco en zijn klanten klimaatneutraal in 2035

One Planet Plan: ambitieus, concreet en extern gevalideerd

Eneco wil dat in 2035 de eigen activiteiten en de geleverde energie aan klanten klimaatneutraal zijn, om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken en verantwoordelijkheid te nemen voor de volgende generaties. Daarvoor presenteert Eneco vandaag zijn One Planet Plan met concrete acties, duidelijke investeringskeuzes en meetbare doelstellingen. Bijvoorbeeld het besluit om gascentrales om te bouwen of te sluiten. Of het stoppen van de verkoop van gasgestookte CV ketels, uiterlijk tegen 2025. In dit proces helpt Eneco alle klanten met betaalbare maatoplossingen. De ambitie is getoetst bij diverse stakeholders en de aannames onderliggend aan het plan zijn gevalideerd door Boston Consulting Group (BCG).

Eneco wil dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius blijft  om ernstige effecten op mens en natuur te voorkomen. Dat is een race tegen de klok. Volgens klimaatwetenschappers van de VN overschrijden we al voor 2040 het 1,5 graden niveau. Het Internationale Energie Agentschap (IEA) stelde kort geleden dat de elektriciteitssector al in 2035 geen CO₂ meer zou moeten uitstoten. Eneco neemt hiervoor verantwoordelijkheid en vervroegt daarom zijn bestaande ambitie om klimaatneutraal te worden met 15 jaar naar 2035, door: 

 • Uitfaseren van aardgas: ombouw of sluiting van onze gascentrales en het verduurzamen van aardgasgestookte woningen en gebouwen, door woningisolatie, (hybride) warmtepompen en warmtenetten.
 • Radicale elektrificatie: grootschalige elektrificatie van industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving, met uitsluitend hernieuwbare stroom uit wind- en zonneparken.
 • Versnellen duurzame warmte: innovatie en investeringen in duurzame bronnen zoals geothermie, aqua-thermie, elektrode boilers, warmte-koude opslag, groen gas en groene waterstof.

De reductie van emissies omvat niet alleen Eneco’s eigen activiteiten (scope 1 en 2), maar strekt zich uit tot de energie die wordt geleverd aan klanten (scope 3). Daarom gaan wij samen met hen aan de slag. Door hen te helpen met oplossingen die financieel aantrekkelijk zijn om te verduurzamen en zo bij stijgende aardgasbelastingen hun energierekening betaalbaar te houden. Momenteel stoten Eneco en zijn klanten, in alle landen waar het actief is, in totaal 13,9 megaton CO₂ uit. Hiervan wordt circa 10% door de eigen operationele activiteiten uitgestoten (scope 1 en 2). Klimaatneutraal betekent dat de totale uitstoot geleidelijk naar nul wordt gebracht. Wij verwachten in 2035 nog 0,9 Megaton C02 emissie tijdelijk te moeten compenseren. 

Belangrijke stappen van onze routekaart op weg naar 2035 zijn:

Bij en door Eneco

 • Realisatie van 100% CO₂-vrije elektriciteitsproductie:
  • duurzame ombouw of uitfasering van alle grote gasgestookte centrales. Voor 2030 verduurzaming of sluiting Merwede gascentrale in Utrecht en 10 gasgestookte warmtekrachtcentrales. Ombouw of sluiting Enecogen (Maasvlakte) en Lage Weide centrale (Utrecht) voor 2035.
  • bijna verdubbeling van hernieuwbare productievermogen tot 3200 MW in 2025 en verdere groei in jaren tot 2035.
 • Investeringen in ruim 2000 MW aan nieuwe warmtebronnen (combinatie van eigen en externe bronnen), zoals geothermie, aquathermie, elektrodeboilers, grootschalige warmtepompen, warmtebuffers en benutting van restwarmte.
 • Ontwikkeling voldoende CO₂-vrij flexibel vermogen, om ook bij weinig zon en wind de leveringszekerheid te garanderen. Bijvoorbeeld door Enecogen op groen gas in plaats van  aardgas te laten draaien, of geschikt te maken voor groene waterstof.
 • Eneco investeert hierin tot 2025 ruim 2 miljard euro en verwacht dit in de jaren daarna voort te zetten.

Voor en met klanten

 • Reductie CO₂ uitstoot van huishoudens (of particuliere klanten) door een laagdrempelige en betaalbare aanpak voor de warmtevoorziening:
  • tot 2035 aansluiten van 300.000 woningen op een warmtenet of warmte-koude net.    
  • aanbieden van duurzame alternatieven, op logische vervangingsmomenten, voor de gasgestookte CV-ketel. Bijvoorbeeld hybride of all-electric warmtepompen, waterstof-ready HR ketels, of C02 gecompenseerd gas als standaard. Dit maakt het mogelijk om de verkoop van gasgestookte CV-ketels aan consumenten uit te faseren, uiterlijk in 2025.
 • Wegnemen van de barrières bij de aanschaf van diverse duurzame middelen, zoals warmtepompen of isolatie, door persoonlijk advies en toegankelijke financiering.
 • Elektrificatie van de warmtevraag bij zakelijke klanten, door industriële warmtepompen en e-boilers.
 • Uiterlijk 2030 willen wij aan al onze zakelijke klanten groene stroom leveren (consumenten hebben dit al sinds 2011).
“Met de uitvoering van het One Planet plan start een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Eneco. Het is ambitieus én spannend. Ik ben ervan overtuigd dat wij, samen met onze klanten en de inzet van bijna 3000 zeer gemotiveerde Eneco medewerkers, onze ambitie kunnen realiseren. Er zijn onzekerheden en wellicht zullen we de precieze uitvoering af en toe moeten bijstellen, maar de ambitie is onveranderlijk: klimaatneutraal in 2035. We hebben de verantwoordelijkheid om onze aarde leefbaar te houden voor volgende generaties, er is geen ‘ Planeet B’. Ik nodig iedereen uit om met ons mee te doen”, zegt As Tempelman, CEO van Eneco.
“Met het One Planet Plan stelt Eneco duidelijke ambities voor zowel Nederland, België als Duitsland. In België staan we voor de grootste uitdagingen ooit: we moeten echt af van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit maakt dat we zowel de overheid, de bedrijven als de consumenten moeten meenemen in een transitie die fundamenteel zal zijn. Dit vraagt een doordachte, onderbouwde, gedragen en slimme aanpak. Als Eneco willen we dan echt onze energie-regisseursrol opnemen om dit plan te realiseren”, aldus Jean-Jacques Delmée, CEO van Eneco België.
Thijs Venema, partner bij BCG, voegt toe: “Eneco neemt met de One Planet aanpak een voortrekkersrol in de energietransitie en speelt daarmee een belangrijke rol in het beperken van opwarming van de aarde. Gedurende het validatietraject hebben wij door de gehele organisatie heen gezien dat er een grote toewijding is voor het echt aanpakken van het klimaatprobleem. Wij zijn er trots op dat wij door middel van het valideren van dit plan hier een bijdrage aan kunnen leveren.”

Sleutelfactoren

Het plan heeft een tijdshorizon van ruim 14 jaar, terwijl de energietransitie complex is en zich op verschillende niveaus ontwikkelt. Externe ontwikkelingen zullen daarom invloed hebben op het plan. Het allerbelangrijkste is het maatschappelijk draagvlak, want de energietransitie is een sociale transitie, voor burgers en bedrijven, waarbij betaalbaarheid cruciaal is. Daarnaast gaat het om een effectief klimaatbeleid op Europees en nationaal niveau (Nederland, België, Duitsland), waarvoor het One Planet plan per land voorstellen bevat. Tenslotte zijn er technologische ontwikkelingen die nu nog niet zijn uitgekristalliseerd, bijvoorbeeld de ontwikkeling van geothermie en de grootschalige productie en toepassing van groene waterstof. 

De gunstige ontwikkelingen op elk van bovengenoemde factoren geeft ons de overtuiging dat het mogelijk is om onze klimaatambitie te realiseren. Op weg naar 2035 zullen we op basis van nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen onze plannen aanpassen. 

België

 Voor België betekent dit concreet dat Eneco moet werken op volgende punten:

 Een fundamentele verschuiving van belasting op elektriciteit naar belasting op gas of een effectieve CO2-belasting;

 • Verbreding van subsidies op duurzame warmteoplossingen voor consumenten;
 • Een voornemen en bijpassend beleid voor de opschaling van de productie van groen gas;
 • De rol van het gasnetwerk herzien en de mogelijkheid onderzoeken van een ombouw naar transport van groene waterstof;
 • Het inzetten op de uitbreiding van de bestaande offshore windzones van de geplande 4 GW naar ten minste 6 GW.

Validatie door BCG

BCG stelt vast dat een CO2-reductie van 65% tot 75% in 2035 - waaronder bijna 100% reductie in scope 1 en 2 - gestoeld is op redelijke aannames met betrekking tot overheidsbeleid en marktdynamiek. Door aanvullend overheidsbeleid en aanvullende acties van Eneco zelf kan Eneco zijn emissies met 100% reduceren. 

 

“De validatie laat zien dat het One Planet plan nu al voor twee-derde gehaald kan worden. In de komende 15 jaar gaan wij samen met onze klanten, medewerkers en stakeholders werken aan 100% realisatie”, aldus As Tempelman.
Towards climate neutrality in 2035 Eneco_Infographic A4_OnePlanet.pdf - 75 KB Eneco - One Planet - Klimaatplan_NL_DEF.pdf 16 MB

 

Persberichten